สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1.ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชน

     เทศบาลตำบลตะโหมด  ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองพัทลุงไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ  54  กิโลเมตร และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอตะโหมด  ประมาณ 12  กิโลเมตร ตามถนนสาย แม่ขรี – ตะโหมด  เทศบาลตำบลตะโหมดมีพื้นที่โดยประมาณ  13  ตารางกิโลเมตร หรือ  ประมาณ  8,125  ไร่  ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่  3,4,9,11 และ 12  ของตำบลตะโหมด  และพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่  1,2 และ 9  ของตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                                สภาพภูมิประเทศ  ตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัดทางทิศตะวันออก  บริเวณที่ตั้งของชุมชนเป็นที่ราบเหมาะสำหรับการทำนาข้าว  รอบนอกออกไปเป็นการทำสวนยาง    มีลำคลองไหลผ่าน  2  สาย คือ คลองตะโหมด และคลองกง 

 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ  มี  2  ฤดูกาล  คือ  ฤดูร้อน  และฤดูฝน  ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

(1) ปริมาณน้ำฝน    มีปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณ  2,037.9  มิลลิเมตรต่อปี  มีฝนตกชุกในเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม รวมระยะเวลาฝนตกประมาณ  3 เดือน มีฝนตกมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนเฉลี่ยประมาณ  559.0 มิลลิเมตร และมีฝนตกน้อยในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน

(2)  อุณหภูมิ   มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  26.6   องศาเซลเซียส มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือน มิถุนายนและมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน ประมาณ 29.0 องศาเซลเซียส   และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยประมาณ   22.8  องศาเซลเซียสในเดือนธันวาคม  อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี  28.14  องศาเซลเซียส 

(3) ความชื้นสัมพัทธ์   มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ 73  เปอร์เซ็นต์ มีความชื้อสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม และมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ยสูงสุดในเดือนกันยายนและเดือนพฤศจิกายนประมาณ 85  เปอร์เซ็นต์   และความเร็วลมประมาณ  1 – 2  เมตรต่อวินาที  ปริมาณการระเหยของน้ำ  ประมาณ  3.3 – 55  มิลลิเมตรต่อวัน

 

                1.4  ลักษณะของดิน

ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบหรือลูกเนิน สภาพของพื้นที่ส่วนมากเป็นดินร่วนปนทราย ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดอ่อนๆ จึงเหมาะสมที่จะทำการปลูกข้าว ยางพารา และผลไม้

 

การใช้ประโยชน์ของที่ดิน

 (1) ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลตะโหมดกระจายอยู่ทั่วไปในเขต พื้นที่ โดยการใช้ประโยชน์ที่ดิน

    ประเภทที่อยู่อาศัยมีพื้นที่ประมาณ  500  ไร่  คิดเป็นร้อยละ 6.15 ของพื้นที่ทั้งหมด

(2) พาณิชยกรรม

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้มีพื้นที่ประมาณ  10   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของพื้นที่ทั้งหมด

(3) เกษตรกรรม

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม  โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้มีพื้นที่ประมาณ  7,515   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 92.49 ของพื้นที่ทั้งหมด

(4) ที่ตั้งสถานศึกษา

การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสถานศึกษา  โดยการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทนี้มีพื้นที่ประมาณ  50   ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของพื้นที่ทั้งหมด

(5) พื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่างในเขตเทศบาลตำบลตะโหมดมีพื้นที่ประมาณ 50 ไร่  คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

                (1) แหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งน้ำที่สำคัญของเทศบาลตำบลตะโหมด เป็นลำคลอง 2 ลำคลองที่ไหลผ่าน คือ ลำคลองกง และลำคลองตะโหมด นอกเหนือจากนั้นจะเป็นแหล่งน้ำ ลำห้วย หนอง บึงที่กระจายอยู่ทั่วไป  เช่น หนองชุมแสง  ห้วยแม่เอ หนองแม่ใหญ่ หนองหลุมพอ หนองทราย ห้วยหมี หนองโต๊ะเพชร หนองไม้แกน หนองไอ้คต   โดยมีการทำฝายและทำนบกั้นน้ำ เอาไว้ใช้เพื่อการเกษตร แต่เมื่อถึงฤดูแล้งลำคลองและลำห้วยต่าง ๆ จะมีปริมาณเหลือน้อย

                (2) แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น    นบกั้นน้ำ   จำนวน  6  แห่ง  เหมืองชลประทาน 6 สาย

 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลตะโหมดไม่มีป่าไม้ แต่จะเป็นป่าสวนยาง สวนผลไม้ที่ประชาชนปลูก 

 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง         

เทศบาลตำบลตะโหมด มีอาณาเขต  ดังนี้ 

    ทิศเหนือ        จดหมู่ที่  3,9,12  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด

    ทิศใต้            จดหมู่ที่  4,11  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด

    ทิศตะวันออก   จดหมู่ที่  1     เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง   และจดหมู่ที่ 1,2  เทศบาลตำบลคลองใหญ่  อำเภอตะโหมด

      ทิศตะวันตก     จดหมู่ที่  4,9  เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง  อำเภอตะโหมด

 

2.2 การเลือกตั้ง

เทศบาลตำบลตะโหมด แบ่งการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขตเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา

ฝ่ายการเมือง

  1. นายชนะ            เขียวจีน      ดำรงตำแหน่ง      นายกเทศมนตรี
  2. นายทวีศิลป์       แสงเจริญ    ดำรงตำแหน่ง      รองนายกเทศมนตรี
  3. นายประเสริฐ      พลเพชร     ดำรงตำแหน่ง      รองนายกเทศมนตรี
  4. นายปรารภ         พลเพชร     ดำรงตำแหน่ง      ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  5. นางอำพรรัตน์     ชนะสิทธิ์    ดำรงตำแหน่ง      เลขานุการนายกเทศมนตรี

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตะโหมด  มีจำนวน  12  คน  

1.นายประกอบ           ขุนจำนงค์     ดำรงตำแหน่ง      ประธานสภาเทศบาล

2. นายสมทบ             ขุนจันทร์      ดำรงตำแหน่ง       รองประธานสภาเทศบาล

3. นายไพจิตร            สุขสวัสดิ์      ดำรงตำแหน่ง       สมาชิกสภาฯ เขต 1

4. นายปราโมทย์        พลเพชร       ดำรงตำแหน่ง       สมาชิกสภาฯ เขต 1

5. นายราเชษฐ์           ดำเม็ง          ดำรงตำแหน่ง      สมาชิกสภาฯ เขต 1

6. นายสายัญห์           จู่สวัสดิ์         ดำรงตำแหน่ง      สมาชิกสภาฯ เขต 1

๗. นายสธน               สงยัง            ดำรงตำแหน่ง      สมาชิกสภาฯ เขต 2

๘. นายชานนท์          ภัยชำนาญ     ดำรงตำแหน่ง      สมาชิกสภาฯ เขต ๒

๙.  นายมณูญศักดิ์     เรืองช่วย        ดำรงตำแหน่ง      สมาชิกสภาฯ เขต 2

๑๐. ว่าที่ ร.ต.สุนทร    รุ่งเรือง           ดำรงตำแหน่ง      สมาชิกสภาฯ เขต 2

๑๑. นางพิรดา           เส็มหมาด       ดำรงตำแหน่ง      สมาชิกสภาฯ เขต 2

๑๒. นายณรงค์          ชนะสิทธิ์        ดำรงตำแหน่ง      สมาชิกสภาฯ เขต 2