นางเพ็ญแข  หนูมาก
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอุพรรัตน์  เพชรหนู
เจ้าพนักงานธุรการ