นายสถิตย์  เด็นเพชรหน๋อง
คนงานทั่วไป
นายวัฎจีราพร  ไชยรัตน์
คนงานทั่วไป