นางเพ็ญแข  หนูมาก
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นายเฉลิมชนม์  อินท์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข