นางชนกนันท์  แสงจง
หัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
นายเฉลิมชนม์  อินท์สุวรรณ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข