นายประเสริฐ  พลเพชร
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลตะโหมด