นายประกอบ ขุนจำนงค์
ประธานสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายสมทบ ขุนจันทร์
รองประธานสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นางพิรดา เส็มหมาด
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
ว่าที่ ร.ต.สุนทร รุ่งเรือง
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายสธน สงยัง
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายชานนท์ ภัยชำนาญ
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายไพจิตร สุขสวัสดิ์
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายปราโมทย์ พลเพชร
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายสายัณห์ จู่สวัสดิ์
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายมนูญศักดิ์ เรืองช่วย
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายณรงค์ ชนะสิทธิ์
สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลตะโหมด