นายชนะ เขียวจีน
นายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายทวีศิลป์ แสงเจริญ
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายประเสริฐ พลเพชร
รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลตะโหมด
นายปรารภ พลเพชร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นางสาวอำพรรัตน์ ชนะสิทธิ์
เลนาขุการนายกเทศมนตรี