นางสาวนิธิวดี เขียวจีน
หัวหน้ากองการศึกษา
นางภัทราภรณ์ เพชรรดา
นักวิชาการศึกษา
น.ส.นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิพันธ์ จุรุพันธ์
คนงานทั่วไป
นายศิระ ชุมด้วน
คนงานทั่วไป
นายเสกศักดิ์ การวินพฤติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางวีรวรรณ เอียดมิ่ง
ครู ค.ศ.1
นางสาวเพ็ญพิชชา นวลสนอง
ครู ค.ศ.1
นางนุจรินทร์ หละดำ
ครู ค.ศ.1
นางปราณี ศรีนวลเอียด
ครู ค.ศ.1
นางสาวจิราภา รุ่งเรือง
ครู ค.ศ.1
นางสาวอำพร แก้วคงธรรม
ครู ค.ศ.1
นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม
ครู ค.ศ.1
นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช
ครู ค.ศ.1
นางสายพิน ขุนจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปาณิสรา บินดารามัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรภัทร ชูรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปรีดา เปรมดิษฐกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก