นางสาวนิธิวดี เขียวจีน
หัวหน้ากองการศึกษา
นางภัทราภรณ์ เพชรรดา
นักวิชาการศึกษา
น.ส.นงนภัส บัญชาพัฒนศักดา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสิทธิพันธ์ จุรุพันธ์
คนงาน
นายศิระ ชุมด้วน
คนงาน
นายเสกศักดิ์ การวินพฤติ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นางวีรวรรณ เอียดมิ่ง
ครู
นางสาวเพ็ญพิชชา นวลสนอง
ครู
นางนุจรินทร์ หละดำ
ครู
นางปราณี ศรีนวลเอียด
ครู
นางสาวจิราภา รุ่งเรือง
ครู
นางสาวอำพร แก้วคงธรรม
ครู
นางสาวอัญชลี ศรีสงคราม
ครู
นางจารุทิพย์ ฤทธิเดช
ครู
นางสายพิน ขุนจันทร์
ครู
นางวรลักษณ์ สังขรัตนพันธ์
ครู
นายภูมิพัฒน์ พิพิทธภัณฑ์
ครูผู้ช่วย
นายปัณณทัต ขาวสุด
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณธิรา ธนะชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาณิสรา บินดารามัน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจิรภัทร ชูรักษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางปรีดา เปรมดิษฐกุล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางขวัญจิรา แก้วมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(กลุ่มตำแหน่งการเงิน/บัญชี/พัสดุ)บุคลากรสนับสนุนการสอน
นางเพ็ญศรี พลเพชร
คนงาน
นางสาววารุณีย์ บัวทอง
คนงาน
นางสาวศิริลักษณ์ นุ่นหยู
คนงาน
นายพิโชค พูนนวล
คนงาน