นายวุฒิพงศ์ นวลสนอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวัชรินทร์ ชนะสิทธิ์
วิศวกรโยธา
นายกิตติ ทองรักษ์
นายช่างโยธา
นายอาคม นมรักษ์
นายช่างโยธา
นายรัธกานต์ ไชยโยธา
นายช่างเขียนแบบ
นายอัชชา ทองหยู
นายช่างโยธา
นายเชิดชาย เรืองฤทธิ์
นายช่างไฟฟ้า
นางปรานอม เรืองฤทธิ์
คนงาน
นายพิทยาคม ขำกิ้ม
คนงาน
นายชนะวิทย์ ชนะสิทธิ์
คนงาน
นายธาราวุฒิ ชูแก้ว
คนงาน
นายสิทธิชัย ชนะสิทธิ์
คนงาน
นายประเสริฐ ชนะสิทธิ์
คนงาน