กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านตะโหมด

กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านตะโหมด

 83 โพธิ์ตก - คลองกง หมู่ 4 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ : นายสมยศ ทองรักษ์

โทร :  089-7365384