สำนักงานเทศบาลตำบลตะโหมด

214 ตำบล ตะโหมด อำเภอ ตะโหมด พัทลุง 93160 

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

 • เทศบาลตำบลตะโหมด 074 - 610-292
 • โอเปอเรเตอร์ ต่อ 0/101
 • สำนักปลัด ต่อ 102
 • กองคลัง/กองประปา ต่อ 103
 • กองช่าง ต่อ 104
 • กองการศึกษา ต่อ 106
 • แฟ็กซ์ ต่อ 107
 • งานป้องกันฯ หรือ แจ้งเหตุเจ็บป่วย - ฉุกเฉิน ต่อ 108 หรือ 074 - 610-291
 • กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 109
 • นายกเทศมนตรี ต่อ 110
 • รองนายกเทศมนตรี ต่อ 111
 • ปลัดเทศบาล ต่อ 112
 • อพปร. ต่อ 113
 • ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด 074 - 610-281
 • โรงเรียนเทศบาลตะโหมด 074 - 610-288

ติดต่อสอบถาม เทศบาลตำบลตะโหมด ( ทต.ตะโหมด )
หัวข้อ
ชื่อ-สกุล ผู้ส่ง
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
รายละเอียด
ตรวจสอบโปรแกรมอัตโนมัติ